Image

Naukasana

Benefits Of Boat Pose (Naukasana)
2 years ago

Benefits Of Boat Pose (Naukasana)

English name: – Boat pose.

Sanskrit name: – Naukasana. (Navasana).

Preparatory pose: – Adho Mukha Savanasana, Uttanasana.

Types: – Ardh Naukasana (half boat pose), Paripurnanaukasana (full boat pose),

Ekapadnaukasana …
Read More